Kyoshi's Technique of the Week

January 4th, 2014

From Denshi/Sensei Kurt Tezel

Ueshiro Shorin-Ryu Karate USA

Onegai Shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei and all Deshi,

Please click the link below or copy and paste the link below to see my technique of the week.

http://youtu.be/R_pffWjvuCc

Domo Arigato,

Denshi/Sensei Kurt Tezel

Ueshiro Shorin-Ryu Karate USA
Under the Direction of Hanshi Scaglione