Kyoshi's Technique of the Week

March 31st 2013

From Sensei Kurt Terzel, Yon-Dan, Shihan

Ueshiro Merritt Island/Titusville Karate Dojo

Yakusoku Kumite Sandan