Kyoshi's Technique of the Week

April 1st 2012

From Sensei Kurt Tezel
Shihan, Ueshiro Merritt Island Karate Dojo


--------------------------------------------------------------

Three Point Arm Training

Onegai Shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei and all Deshi,

Please click the link below for the Technique of the Week.

http://www.youtube.com/watch?v=rDwT-8W3wyU

Domo Arigato,

Sensei Kurt Tezel
Shihan Ueshiro Merritt Island Karate Dojo