Kyoshi's Technique of the Week

Technique of the Week (April 18th, 2010)

From Sensei Kurt Terzel, Shihan, San Dan

Ueshiro Merritt Island Karate Dojo, Merritt Island FL
--------------------------------------------------------------

Chasing Punch Video

Watch Now

Domo Arigato Gozaimasu-

Sensei Kurt Terzel

More videos from Sensei Terzel