Kyoshi's Technique of the Week

August 4th, 2013

From Denshi/Sensei Kurt Tezel Shihan Ueshiro Merritt Island Karate Dojo

Onegai Shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei and all Deshi,

Please click the link below to view :

Technique of The Week.

Domo Arigato,

Denshi/Sensei Kurt Tezel