Kyoshi's Technique of the Week

August 24th, 2014

From Sensei Kurt Tezel, Shihan, Ueshiro Titusville Karate Dojo, FL


Onegai Shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei and all Deshi,

Please click the link below to view the week's Technique of the Week.


https://www.youtube.com/watch?v=gofE3MAJcEM&feature=youtu.be


Domo Arigato Gozaishimasu,

Denshi/Sensei Kurt Tezel