Kyoshi's Technique of the Week

November 6th , 2016

This week's thought is from Sensei Kurt Tezel, Shihan, Go-Dan

Ueshiro Merritt Island Karate Dojo

Fukugata Nidan Specific Techniques- Back, Chest, & shoulders

Onegai shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei & fellow Deshi 

Please use the the below link to download/view associated video

IMG_2552

Domo arigato gozaimasu, 
Sensei Kurt Tezel